Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane.

1. W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨, z podpisem, Gmina Zawonia, reprezentowana przez Wójta Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, staje się ich Administratorem.

2. Z Inspektorem Danych Osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

7. Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być́ różny w zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w Instrukcji Kancelaryjnej  naszego urzędu.

8. Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Mają Państwo prawo do:
- ochrony danych osobowych,
- dostępu do treści swoich danych osobowych
oznacza to, że mogą Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej,
- do poprawiania danych,
jeżeli przetwarzane przez administratora dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia,
- do ograniczenia przetwarzania danych,
jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, aby zakres danych został ograniczony,  o ile żądanie to nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym przez obowiązujące prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy,
- do żądania usunięcia danych.

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza żądanie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepisów prawa,
- do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w związku zrealizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mogą Państwo poprosić, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych w prawnie uzasadnionych przypadkach lub w przypadku udzielonej uprzednio zgody.

Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 12-10-2020 09:05 Modyfikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data modyfikacji: 23-12-2020 12:20
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry