Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż alkoholu

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 • art. 18 ust. 2,5 i 6  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 poz. 2277 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 678 ze zm.);
 • Uchwała Nr L/319/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalania na terenie gminy Zawonia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawonia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub na sprzedaż i podawanie następujących rodzajów alkoholowych: 

 • do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

.Opłaty:

1. Opłata roczna za zezwolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 525 zł,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2.100 zł.
 • w przypadku przedsiębiorców prowadzących już sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem.
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę tj. dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

4. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego w punkcie kasowym BS (parter Urzędu) lub na rachunek gminy: 33 9591 0004 2001 0019 2444 0002.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • Do 31 stycznia każdego roku - złożenie oświadczenia przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 1 miesiąc (po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Tryb odwoławczy: 

 • Odwołanie od decyzji można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Wniosek podlega opinii (w formie postanowienia) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoni, o zgodności z uchwałami Rady Gminy.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Odbiór zezwolenia odbywa się za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Pliki do pobrania:

DOCOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.doc (54,00KB)
PDFOświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.pdf (150,41KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (45,00KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (141,79KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych

Podstawa prawna:

 • Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 678 ze zm.);
 • Uchwała Nr L/319/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalania na terenie gminy Zawonia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zawonia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:

•    Wniosek  o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza terenem Gminy Zawonia.

Opłaty:

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego (1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe):

 • do 4,5% alkoholu oraz piwo- 43,75 zł
 • od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa)-43,75 zł
 • powyżej 18% alkoholu- 175 zł

Opłatę za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w punkcie kasowym BS (parter urzędu) lub na rachunek gminy: 33 9591 0004 2001 0019 2444 0002

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 14 dni

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Wniosek   o   wydanie   jednorazowego   zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  należy  złożyć  z  kompletem załączników, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem imprezy. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub podczas organizacji przyjęć oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych.doc (47,50KB)
PDFWniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkocholowych.pdf (131,96KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


3. Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Zawonia

 •  na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.).

Podstawa prawna kontroli:

 • art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.),
 • Rozdział 5 pn. „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.).

Zakres przedmiotowej kontroli:

 • Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności:
 1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. wnoszenie w terminie oraz w wymaganej wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 3. przedstawianie prawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży  poszczególnych rodzajów  napojów  alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
 4. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez
  przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku
  do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. przestrzeganie na terenie punktu przepisów o dozwolonych formach reklamy i promocji    
  napojów alkoholowych;
 9. uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

Zakres podmiotowy kontroli: Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zawonia.

Osoby przeprowadzające kontrole:

 • upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Zawonia;
 • upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej w Zawoni;
 • w razie potrzeby, w obecności asyście funkcjonariuszy Policji.

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 •  faktury zakupu napojów alkoholowych,
 • dokumentacja, na podstawie której została wyliczona wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (np. wydruk z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim lub inne dokumenty księgowe potwierdzające podaną wartość),

Dokumenty sporządzane podczas kontroli

 • protokół kontrolny,
 • inne (w razie potrzeby).

Inne uwagi

 • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).