Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki

1. Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436)

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych mają obowiązek:

 • składać w terminie do 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na danych rok podatkowy, sporządzone na formularzu według określonego wzoru. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Przy składaniu deklaracji należy przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu, umowę kupna-sprzedaży lub fakturę.

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku z zastrzeżeniem określonym w art. 11 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji - bez wezwania organu podatkowego, w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Tryb odwoławczy: 

 • w przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za dany rok. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Pliki do pobrania:

PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf (184,90KB)
XLSDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.XLS (391,50KB)
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a.pdf (256,93KB)
XLSZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a.XLS (275,00KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna:

 • Art. 48 i art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1325 ze zm.).
 • Art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 363ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku z uzasadnieniem - w uzasadnieniu wniosku należy opisać szczegółowo sytuację majątkową i materialną rodziny, podać źródła i wysokość dochodów, informację o korzystaniu ze środków pomocy społecznej (rodzaj i wysokość uzyskiwanej pomocy) wskazanie okoliczności, które uniemożliwiają uregulowanie należności podatkowych,
 • Oświadczenie o stanie majątkowym, materialnym, rodzinnym.
 • Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających trudną sytuację podatnika.
 • W przypadku przedsiębiorców wnioski należy składać, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej –formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia informacji.

Tryb odwoławczy: 

 • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Stosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika będącego beneficjentem pomocy, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. (Dz. U. z 2020 r., poz. 708). Zaistnienie przesłanek do wydania pozytywnej decyzji nie obliguje, a jedynie zezwala na jej wydanie.
 • Zgodnie    z    art. 37  ust. 1 pkt  2 lit. f oraz lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz.  U.  z  2019 roku,  poz.  869 ze  zm.)  Wójt  /  Burmistrz  / Prezydent  Miasta  podaje do publicznej wiadomości w  terminie  do  dnia  31  maja  roku następnego: 
 1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Pliki do pobrania:

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx (77,25KB)
DOCOświadczenie o stanie majątkowym, materialnym, rodzinnym.doc (97,00KB)
DOCXWniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.docx (17,42KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


3. Wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna:

 • Art. 306 a § 1- 306 n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • brak

Opłaty:

 • opłata skarbowa - 17,00 zł – zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa, zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodach z gospodarstwa
 • opłata skarbowa - 21,00 zł – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach
 • opłacie skarbowej nie podlegają między innymi: podania i załączniki do podań  wydawanych w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: 

 • Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Zaświadczenie wydaje się w oparciu o ewidencję podatkową.
 • Każdy  złożony  wniosek  kończy  się  wydaniem  zaświadczenia  lub  postanowieniem  o odmowie wydania zaświadczenia.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia.docx (18,48KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


4. Zgłoszenie obowiązku podatkowego (osoby fizyczne)

Podstawa prawna:

 • art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 • art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)
 • art.6 ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
 • złożenie informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
 • złożenie informacji w sprawie podatku leśnego IL-1

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • Podatnik zgłasza obowiązek podatkowy i zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia informacji.

Tryb odwoławczy: 

 • Odwołanie przysługuje w przypadku otrzymania decyzji podatkowej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf (68,06KB)
PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1.pdf (41,38KB)
PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2.pdf (41,22KB)
PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3.pdf (39,12KB)

PDFIR-1 Informacja o gruntach obow. od 01.07.2019 r..pdf (55,25KB)
PDFZIR-1 Informacja o gruntach - przedmioty podlegaj_ce opodatkowaniu obow. od 01.07.2019 r..pdf (39,45KB)
PDFZIR-2 Informacja o gruntach - przedmioty podlegaj_ce zwolnieniu obow. od 01.07.2019 r..pdf (38,54KB)
PDFZIR-3 Informacja o gruntach - dane pozosta_ych podatników obow. od 01.07.2019 r..pdf (39,05KB)

PDFInformacja o lasach IL-1.pdf (48,58KB)
PDFZałącznik do informacji o lasach ZIL-1.pdf (36,98KB)
PDFZałącznik do informacji o lasach ZIL-2.pdf (36,86KB)
PDFZałącznik do informacji o lasach ZIL-3.pdf (39,02KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


5. Zgłoszenie obowiązku podatkowego (osoby prawne)

Podstawa prawna:

 • art. 6  i art. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
 • art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)
 • art.6 ustawy z dnia 30 października 2020 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)
 • art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja;
 • Specyfikacja danych wykazanych w deklaracji podatkowej.

Deklaracje na podatki :

Od nieruchomości - DN-1 + załączniki ZDN-1 i ZDN-2

Rolny - DR-1 + załączniki ZDR-1 i ZDR-2

Leśny - DL-1+ załączniki ZDL i ZDL-2

Wymienione deklaracje składają również jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • Termin składania deklaracji na podatek :
 • Rolny i leśny do dnia 15 stycznia,
 • Od nieruchomości do 31 stycznia,
 • Brak deklaracji skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem decyzji określającej.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Zobowiązanie powstaje po stronie wnioskodawcy z mocy prawa.
 • Obowiązuje zasada samoopodatkowania - organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.
 • Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Tryb odwoławczy: 

 • W przypadku wydania z urzędu decyzji określającej wysokość zobowiązania odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf (80,10KB)
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1.pdf (42,87KB)
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2.pdf (42,66KB)
 

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny obow. od 01.07.2019 r..pdf (70,15KB)
PDFZDR-1 Deklaracja na podatek rolny - przedmioty podlegaj_ce opodatkowaniu obow. od 01.07.2019 r..pdf (40,09KB)
PDFZDR-2 Deklaracja na podatek rolny - przedmioty podlegaj_ce zwolnieniu obow. od 01.07.2019 r..pdf (38,82KB)
 

PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf (57,87KB)
PDFZałącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1.pdf (37,48KB)
PDFZałącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2.pdf (37,36KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)


6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:

 • Art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
 • Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.
 • Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Odpis z KRS, jeżeli producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
 • Informacja z ARiMR o liczbie DJP bydła w gospodarstwie.

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 1. od 1 do końca lutego danego roku.
 2. od 1 do 31 sierpnia danego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku,
 • od 1 sierpnia do 31 października danego roku

Tryb odwoławczy: 

 • Odwołanie przysługuje w przypadku otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

PDFWzór wniosku akcyza.pdf (871,24KB)

PDFZałącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf (205,28KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (16,49KB)