Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Woda

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

Podstawa prawna:

 • art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
 • załączniki do wniosku:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

- 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500  lub  1:1000.

 Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 68
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w pozostałych przypadkach,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wodociągowej z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.docx
PDFWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Wniosek o zawarcie  umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2019 poz.1437 )
 • Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zawonia

Wymagane dokumenty:

 • protokół  odbioru przyłącza wodociągowego lub protokół zdawczo- odbiorczy wodomierza

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 14 dni

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.doc
PDFWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2019 poz.1437 ).

Wymagane dokumenty:

 • protokół przejmujący- zdający w przypadku zmiany właściciela nieruchomości lub akt zgonu osoby, na którą została zawarta umowa na dostawę wody

Opłaty:

 • brak

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od momentu sprzedaży nieruchomości lub śmierci osoby, na którą została zawarta umowa na dostawę wody

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • brak

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.docx
PDFWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


4. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.doc
PDFZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 6 oraz art. 9 ust.1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa 50 zł za wydanie zezwolenia ( Załącznik nr 1 cz. I, pkt 36, ppkt 9a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z  2020 r., poz. 1546).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 30 dni

Tryb odwoławczy: 

 • odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.doc
PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawonia

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 6 oraz art. 9 ust.1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”

Opłaty:

 • Opłata skarbowa 107 zł za wydanie zezwolenia ( Załącznik nr 1 cz. III, pkt 42) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z  2020 r., poz. 1546)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 • brak

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • 30 dni

Tryb odwoławczy: 

 • odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy.doc

DOCXKlauzula RODO.docx