Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podział nieruchomości

1. Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości;
 2. Załączniki do wniosku:  
 • Wyciąg z Księgi Wieczystej; 
 • Wypis z rejestru nieruchomości (ewidencji gruntów); 
 • Mapę ewidencyjną;
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującej w dniu złożenia wniosku;
 • Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej, uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu, który musi zawierać:
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej
 • Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, jeżeli granica podziału nieruchomości przebiega po ścianie budynku;
 • w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, do wniosku należy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 e) należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy:

 1. 1 egz. dla Urzędu Gminy;
 2. po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania – w tym dla właściciela lub jeżeli działka stanowi współwłasność dla każdego współwłaściciela działki.

Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzone stosowną klauzulą.

Opłaty:

 • brak opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy Zawonia.

Tryb odwoławczy: 

 • Na postanowienie opiniujące proponowany podział z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Z wnioskiem o wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o podział nieruchomosci - postanowienie.docx (15,95KB)
PDFWniosek o podział nieruchomosci - postanowienie.pdf (206,78KB)


2. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;
 2. Załączniki do wniosku:
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • Wykaz zmian gruntowych;
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów i budynków jest inne niż w księdze wieczystej;
 • Mapa z projektem podziału nieruchomości.

W sytuacji występowania o decyzje podziałową na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy dołączyć do wniosku również:

 • Wyciąg z Księgi Wieczystej;
 • Wypis z rejestru nieruchomości (ewidencji gruntów);
 • Mapę ewidencyjną;

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 b), c), d) należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy:

 1. 3 egz. - w tym dla Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego;
 2. po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania – w tym dla właściciela lub jeżeli działka stanowi współwłasność dla każdego współwłaściciela działki.

Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzone stosowną klauzulą.

Opłaty:

 • brak opłaty skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Tryb odwoławczy: 

 • Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowi drugi etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pierwszy etap opisany jest w procedurze: Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości).
 2. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 3. W przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości dokonywany jest niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w sytuacji braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest jednoetapowe - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydawana jest z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 4. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.
 5. Na etapie wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przedmiotem oceny jest zgodność projektu podziału nieruchomości z pozytywnie zaopiniowanym wstępnym projektem podziału.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o podział nieruchomosci - decyzja.docx (15,64KB)
PDFWniosek o podział nieruchomosci - decyzja.pdf (218,74KB)


3. Wniosek o wydanie duplikatu/kopii decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki);

Opłaty:

 • 5 zł – od każdej pełnej lub zaczętej strony (o wysokości opłaty wnioskodawca poinformowany zostanie przy odbiorze dokumentów)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy Zawonia.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o duplikat decyzji podziałowej.doc (35,00KB)
PDFWniosek o duplikat decyzji podziałowej.pdf (145,21KB)