Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. Załączniki do wniosku:
 • Aktualna czysta mapa zasadnicza w skali 1:500, lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
 • Kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500, z naniesionym sposobem zagospodarowania terenu, oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.
 • Kompleksowe opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego. 
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – jeżeli jest wymagana
 2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Brak opłaty – w przypadku składania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • 598 zł – za wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Załatwienie sprawy następuje w terminie nie dłuższym niż 65 dni, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.
 • Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzyskanie uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 Tryb odwoławczy: 

 • Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wydanie LCP.doc
PDFwniosek o wydanie LCP.pdf


2. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. Załączniki do wniosku: 
 • Aktualna czysta mapa zasadnicza do celów opiniodawczych – skala 1 : 1000 obejmującą swym zakresem trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m.- 1 egzemplarz
 • Kopia mapy jak wyżej z graficznym i opisowym naniesieniem wstępnego zagospodarowania terenu (wskazanie obszaru inwestycji wraz z lokalizacją obiektu budowlanego)- 1 egzemplarz.
 • Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolny w przypadku wystąpienia o decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy zagrodowej; 
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – jeżeli jest wymagana
 2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Brak opłaty – w przypadku składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
 • 598 zł – za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla wnioskodawcy nie będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości;
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Załatwienie sprawy następuje w terminie od 2 do 3 miesięcy w zależności od odbioru wysyłanych dokumentów do stron postępowania, w tym 1 miesiąc na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 • Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 Tryb odwoławczy: 

 • Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Dotyczy: budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków mieszkalnych, gospodarczo-garażowych, usługowych, przemysłowych, handlowych i innych

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o wydanie DWZ.doc
PDFWniosek o wydanie DWZ.pdf

DOCOświadczenie rolnika - załącznik do DWZ na zabudowę zagrodową.doc
PDFOświadczenie rolnika - załącznik do DWZ na zabudowę zagrodową.pdf


3. Wniosek o wydanie decyzji odnośnie zmiany decyzji o warunków zabudowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji odnośnie zmiany decyzji o warunków zabudowy;
 2. Załączniki do wniosku:
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy, która ma ulec zmianie;
 • Aktualna czysta mapa zasadnicza do celów opiniodawczych, jeżeli wnioskowana zmiana spowoduje zmiany w załącznikach graficznych do pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy – skala 1 : 1000 obejmującą swym zakresem trzykrotną szerokośćfrontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 m.- 1 egzemplarz
 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 10 zł – za wydanie decyzji odnośnie zmiany decyzji o warunków zabudowy;
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Załatwienie sprawy następuje w terminie około 2 miesięcy w zależności od odbioru wysyłanych dokumentów do stron postępowania.
 • Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 Tryb odwoławczy: 

 • Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zmianę DWZ.docx
PDFWniosek o zmianę DWZ.pdf


4. Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
 • Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
 1. Załączniki do wniosku:
 • Kopia decyzji o warunkach zabudowy, która ma ulec przeniesieniu;
 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 56 zł – za wydanie decyzji odnośnie przeniesienia decyzji o warunków zabudowy;
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Załatwienie sprawy następuje w terminie do 1 miesiąca.
 • Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

 Tryb odwoławczy: 

 • Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawonia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • Decyzja przenoszona jest "w całości". Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie wnioskodawca i strona, na rzecz której została wydana pierwotna decyzja.

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o przeniesienie DWZ.doc
PDFWniosek o przeniesienie DWZ.pdf


5. Wniosek o wydanie duplikatu/kopii decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy

Opłaty:

 • 5 zł – od każdej pełnej lub zaczętej strony (o wysokości opłaty wnioskodawca poinformowany zostanie przy odbiorze dokumentów)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy Zawonia.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o duplikat DWZ.doc
PDFWniosek o duplikat DWZ.pdf