Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Numery porządkowe

1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Podstawa prawna:

 1. Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
 2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  
 4. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku;
 2. Do wniosku dołącz kopię jednej z map: zasadniczą, ewidencyjną, z projektem podziału, topograficzną. Ewentualnie dołącz kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu. Na kopii mapy kolorem wyróżnij budynek, którego dotyczy wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Opłaty:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Gminy Zawonia ich nazwy.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

3. Na tabliczce, o której mowa w ust. 2, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw- nazwę miejscowości.

4. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczenia na tabliczce, o której mowa w ust. 2, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

5. W przypadku jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej  nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się także na ogrodzeniu.

6. Wskazane jest podanie we wniosku numeru kontaktowego telefonu, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy Zawonia.

7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają w drodze porozumienia właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). W przypadku braku porozumienia numery porządkowe ustala w drodze zarządzenia wojewoda.

8. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego został ustalony w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

W uzasadnionych przypadkach termin wydania zawiadomienia może ulec wydłużeniu zgodnie z KPA.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o nadanie numeru porządkowego.pdf (394,73KB)
DOCXWniosek o nadanie numeru porządkowego.docx (15,79KB)
 


2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym

Podstawa prawna:

 1. Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
 2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  
 4. Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Art. 3 § 2 pkt 4, art. 53 § 2, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym;
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków;
 3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
 4. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę;
 5. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:

 • 17 zł - opłata skarbowa (za wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

 1. Od zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść za pośrednictwem organu, który jej dokonał, w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Sąd, po wniesieniu skargi, może uznać, że uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego i rozpoznać skargę.
 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

 Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym.docx (16,04KB)
PDFWniosek o zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym.pdf (391,29KB)
 


3. Wniosek o nadanie nazwy ulicy wewnętrznej

Podstawa prawna:

 1. Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 
 2. Art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  
 5. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie nazwy ulicy wewnętrznej;

Opłaty:

Wniosek o nadanie nazwy ulicy jest wolny od opłat.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 41

e-mail: urbanistyka@zawonia.pl

Termin rozpatrzenia sprawy:

Nadanie nazwy ulicy odbywa się poprzez podjęcie uchwały przez Radę Gminy Zawonia w sprawie nadania nazwy dla ulicy wewnętrznej, która przekładana jest Radzie w formie projektu uchwały po otrzymaniu zgody na nadanie nazwy ulicy przez wszystkich współwłaścicieli przedmiotowej działki/działek.

Tryb odwoławczy: 

 • brak

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 • brak

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o nadanie nazwy ulicy wewnetrznej.pdf (377,83KB)
DOCXWniosek o nadanie nazwy ulicy wewnetrznej.docx (16,04KB)