Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu

PDFRegulamin_Organizacyjny_Urzędu_Gminy_Zawonia.pdf (2,13MB)
PDFZARZADZENIE_NR_51_2020_WOJTA_GMINY_ZAWONIA_z_dnia_9_lipca_2020_r(1).pdf (172,91KB)
PDFZarządzenie Nr 102_2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19.11.2021r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia.pdf (364,09KB)
PDFZarządzenie Nr 132_2022 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawonia nr 86_2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia. (295,05KB)
 

Piętro Nr pokoju Nr
telefonu
E-mail Zakres obowiązków Stanowisko

Imię
i
nazwisko

I 2 713128182 Wójt Gminy Wójt Gminy Agnieszka Wersta
I 3

713128182 wew. 53

713104353

Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Wojciech Hoffman
I 1

713128182 wew. 50

713104350

Obsługa sekretariatu Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Krystyna Góra
I 6

713128182 wew. 55

713104355

Obsługa Rady Gminy, współpraca z Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego Angelika Niewójt
I 6

713128182 wew. 56

713104356

Promocja, sprawy społeczne, współpraca z radami gminnymi, organizacjami pożytku publicznego, koordynowanie działań związanych z dostępnością Samodzielne stanowisko ds. promocji i spraw społecznych. Koordynator ds. dostępności Anita Adamczyk- Sowa
I 5

713128182 wew. 54

713104354

Pomoc w zakładaniu i potwierdzaniu profilu zaufanego, obsługa informatyczna urzędu Samodzielne stanowisko ds. informatyki i zabezpieczenia bazy danych Grzegorz Łuszczek
II 9

713128182 wew. 58

713104358

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, obsługa funduszu sołeckiego, inwestycje Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Ilona Buczak- Badowska
II 9

713128182 wew. 57

713104357

Drogi, oświetlenie, inwestycje, przetargi, remonty bieżące Stanowisko ds. dróg publicznych i remontów bieżących Piotr Lis
I 8

713128182 wew. 60

713104360

Sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych i terenów budowlanych, najem lokali, podział działek, gospodarka przestrzenna, wydawanie wypisów i wyrysów Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Anna Michałowska
II 14

713128182
wew. 69

713104369

Wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących stanu urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy, ustalanie wysokości czynszów i kaucji dla potrzeb gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska

Magdalena

Szczuplak

II 14

713128182 wew. 68

713104368

Wnioski w sprawie inwestycji z zakresu melioracji, przyłącza do sieci wodociągowej, mieszkania komunalne, decyzje środowiskowe Stanowisko ds. środowiska Sławomir Frania
II 11

713128182 wew. 63

713104363

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odpady, ochrona zwierząt Stanowisko ds.  gospodarki odpadami komunalnymi Ewelina Jastrząb
II 11

713128182 wew. 64

713104364

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, opłaty za wodę i ścieki, ewidencja azbestu, ochrona zieleni Stanowisko ds. ochrony środowiska Magdalena Gacek
II 10

713128182 wew. 62

713104362

Skarbnik Gminy Skarbnik Gminy Jadwiga Kaczmarek
II 15

713128182 wew. 70

713104370

Księgowość urzędu - wydatki Stanowisko ds. księgowości budżetowej Dominika Olczyk
II 15

713128182 wew. 71

713104371

Płace, podatek od towarów i usług (VAT) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac Klaudia Jana
II 12

713128182 wew. 65

713104365

Wymiar podatków, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, wnioski o: ulgi, umorzenia, zwolnienia Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Marta Michorczyk
II 12

713128182 wew. 67

713104367

Księgowość urzędu - dochody Stanowisko ds. księgowości budżetowej Monika Lenio
II 12

713128182 wew. 66

713104366

Realizacja zobowiązań z tytułu: podatków, czynszu za najem budynków i lokali, czynszu za dzierżawę gruntów, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zmniejszenie naturalne retencji terenowej, wnioski o odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty, postępowanie egzekucyjne wobec dłużników Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń pieniężnych Anna Madej/ Anna Soja
parter -

713128182 wew. 61

713104361

Meldunki, dowody osobiste, obrona cywilna, straż pożarna, wojskowość, rejestracja działalności gospodarczej Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i CEIDG Monika Hetman