Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

PDFRaport dostępności Urzędu Gminy Zawonia.pdf
PDFRaport dostępności OSP Zawonia.pdf
PDFRaport dostępności OSP Czeszów.pdf
PDFRaport dostępności OSP Złotów.pdf

PDFZarządzenie Nr 88_2020 Wójta Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zawonia.pdf

PDFPlan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.pdf

Urząd Gminy Zawonia
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
Data sporządzenia: 28.12.2020 r.
Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Anita Adamczyk-Sowa
Zatwierdzający: Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta

L.P. Planowane działania* Sposób realizacji     Osoba/ referat odpowiedzialny za realizację        Przewidywany termin realizacji         
1. Powołanie Koordynatora ds. dostępności Powołanie przez Wójta Gminy Zawonia Koordynatora ds. dostępności                                Wójt Gminy Zawonia 23.09.2020r.
2. Szkolenie Koordynatora ds. dostępności Szkolenie w dniach 20-21.10 2020 r.
w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Koordynator ds. dostępności 22.10.2020r.
3. Przekazanie do publicznej wiadomości danych Koordynatora ds. dostępności Umieszczenie informacji na stronie www. oraz na BIP Koordynator ds. dostępności 30.10.2020r.
4. Zgłoszenie danych Koordynatora ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR): dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl Korespondencja e-mail Koordynator ds. dostępności 05.11.2020r.
5. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami Umieszczenie wniosku dotyczącego dostępności Urzędu na BIP i stronie www. Informacja o wyznaczonym Koordynatorze – dane kontaktowe Koordynator ds. dostępności 10.12.2020r.
6. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 Opracowanie planu działania zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zawonia Koordynator ds. dostępności 24.12.2020r.
7. Szkolenie pracowników urzędu w ramach obsługi osób ze szczególnymi potrzebami Przesłanie materiałów szkoleniowych do wglądu – e-mail do pracowników Koordynator ds. dostępności 31.12.2020r.
8. Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej dla Urzędu Gminy Zawonia, podjęcie działań związanych ze stworzeniem stron/ aplikacji mobilnej odpowiadających wymaganiom ustawowym Stworzenie nowej strony internetowej oraz nowego BIP i aplikacji mobilnej Netkoncept.com Od 26.09.2020r. - do 01.12.2020r.
9. Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Gminy Zawonia Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, pod kątem zgodności z art. 6 pkt 3 ustawy o dostępności (…) Koordynator ds. dostępności 31.12.2020r.
10. Analiza stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej Urzędu Gminy Zawonia Przeprowadzenie audytu wewnętrznego, pod kątem zgodności z art. 6 pkt 1 ustawy o dostępności (…) Koordynator ds. dostępności 31.12.2020r.
11.

Skierowanie do jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia  pism polecających powołanie członków do Zespołu ds. dostępności. Jednostki organizacyjne:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni;
  2. Zespół Szkół w Zawoni;
  3. Szkoła Podstawowa w Czeszowie;
  4. ZP ZOZ w Zawoni z filią w Czeszowie wraz z Poradnią Rehabilitacyjną;
  5. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka z filią w Czeszowie
Przesłanie pism do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia oraz przekazanie Wójtowi Gminy Zawonia informacji potwierdzających wyznaczenie osób Koordynator ds. dostępności oraz Kierownicy/ Dyrektorzy placówek 31.12.2020r.
12. Szkolenie członków Zespołu ds. dostępności Przesłanie materiałów szkoleniowych do wglądu Koordynator ds. dostępności 31.12.2020r.
13.

Powołanie Zespołu ds. dostępności, składającego się z wyznaczonych osób, przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zawonia

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójt Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Zawonia 31.12.2020r.
14.

Zlecenie przez Koordynatora wykonania audytów:

architektonicznego, informacyjno-komunikacyjnego,

cyfrowego,

wyznaczonym członkom Zespołu ds. dostępności dla jednostek organizacyjnych
Przekazanie materiałów do przeprowadzenia wymienionych audytów w jednostkach organizacyjnych Gminy Zawonia Członkowie Zespołu ds. dostępności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 31.12.2020r.
15. Analiza przesłanych danych z przeprowadzonych audytów przez koordynatorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informatyczno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy o dostępności (…) Koordynator ds. dostępności i Zespół ds. dostępności 30.01.2021 r.
16. Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w obiektach Gminy Zawonia

Wskazanie sposobów wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie poprzez: wykorzystanie możliwych/ alternatywnych rozwiązań. Ustalenie harmonogramów.

Koordynator ds. dostępności i Zespół ds. dostępności 15.02.2021 r.
17. Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewniania dostępności Kontrola zapewniania dostępności przez Urząd i jednostki organizacyjne Koordynator ds. dostępności i Zespół ds. dostępności Dwa razy do roku tj. do 30 czerwca i do 30 listopada lub w razie konieczności
18. Zgromadzenie danych do raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pozyskanie danych w zakresie istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zaleceń w zakresie ich usunięcia Koordynator ds. dostępności  i Zespół ds. dostępności 28.02.2021 r.
19. Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Przedłożenie do zatwierdzenia raportu Wójtowi Gminy Zawonia, publikacja raportu na stronie BIP i stronie www. oraz przekazanie raportu właściwemu miejscowo Wojewodzie Koordynator ds. dostępności 31.03.2021 r.
20. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 - 2022 Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Zawonia. Koordynator ds. dostępności i Zespół ds. dostępności 30.11.2021 r.

*W zależności od potrzeb, powyższy plan działania może ulegać modyfikacjom.