Przejdź do treści strony
Logo Gminy Zawonia

Inwestycje i projekty unijne

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2023 r.

W ramach funduszu solidarnościowego Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska udzieliła Gminie Zawonia dotacji w wysokości 85 tys. zł, na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawonia w 2023 r. Dzięki wsparciu możliwa była realizacja zaplanowanych celów, w tym wykonanie m.in.:

 • budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Czeszów ul. Piaskowa,
 • rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchów Dolny,
 • rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Złotów,
 • rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rzędziszowice,
 • budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia ul. Budczycka i Wiosenna,
 • budowa lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Krótka działka 256/12,
 • budowa lamp solarnych oświetlenia drogowego w miejscowości Radłów.

Całkowita wartość zadania wyniosła 241 940,00 zł.


"Ptasia stołówka" Ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura turystyczna w miejscowościach Skotniki, Niedary, Budczyce w gminie Zawonia.

Projekty realizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia w partnerstwie z Gminą Zawonia oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zawoni.

Łączny koszt inwestycji wyniesie: 102 590,03 zł. Wartość dofinansowania: 96 886,00 zł.

Planowana inwestycja zakłada montaż urządzeń zabawowych oraz elementów ornitologicznych w trzech miejscowościach Gminy Zawonia

Skotniki,

 1. zestaw wielofunkcyjny frutti 5p
 2. karuzela młynek -
 3. huśtawka wahadłowa podwójna mix
 4. huśtawka wagowa stalowa
 5. Kosze zestaw

Niedary,

 1. zestaw wielofunkcyjny frutti 5p
 2. huśtawka wahadłowa podwójna mix
 3. huśtawka wagowa stalowa
 4. Kosze zestaw

Budczyce,

 1. zestaw wielofunkcyjny frutti 3
 2. huśtawka wagowa stalowa
 3. bujak kaczka
 4. Kosze zestaw

Projekt realizowany jest z Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa Inwestuje w obszary wiejskie”. Operacje współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Fundusz.jpeg

ulotka.jpeg


Gmina Zawonia przystąpiła do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Zawoni oraz redukcja emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2.5 poprzez podjęcie kompleksowych działań termomodernizacyjnych, wdrożenie odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych. Cele szczegółowe projektu to: 

 • uzyskanie znaczącej oszczędności energii końcowej na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i pozyskiwania c.w.u. w stosunku do stanu sprzed inwestycji na poziomie nie niższym niż 88%;
 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zapotrzebowania, a co za tym zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej i uzyskania oszczędności w tym zakresie odpowiednio 1014,63 Gj/rok i 20,21 MWh/rok;
 •  poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2.5;
 • racjonalizacja, usprawnienie i podwyższenie efektywności systemu gospodarowania energią poprzez wdrożenie wykorzystania OZE oraz systemu zarządzania energią;
 • obniżenie kosztów utrzymania obiektów infrastruktury oświatowej gminy;
 • dostosowanie budynku do obowiązujących norm cieplnych poprzez zmniejszenie energochłonności;
 • poprawa walorów estetycznych i użytkowych szkoły;
 • upowszechnianie wzorcowej roli sektora publicznego w oszczędnym gospodarowaniu energią i ekologicznym zarządzaniu infrastrukturą;
 • podniesienie świadomości użytkowników szkoły w zakresie racjonalnego korzystania z energii cieplnej i elektrycznej;
 • tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy i regionu poprzez minimalizację negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę oraz dbałość o jakość powietrza dzięki niskiej emisji.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem– 1 szt.
 • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem– 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiące atrakcje turystyczne.

Okres realizacji projektu zaplanowano od marca 2021 r. do czerwiec 2023 r.

Wartość projektu wynosi 3 376 746,41 zł, z czego wkład EFRR stanowi 2 870 234,45 zł.

Logo


W ramach realizacji zadania zleconego pn. Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2021–2025 Edycja 2022, Gmina Zawonia utworzy Klub Seniora +.

Łączny koszt inwestycji wyniesie: 204 598 00 zł. Wartość dofinansowania: 163 020,80 zł.

Planowana inwestycja zakłada zakup wyposażenia: mebli, urządzeń AGD, sprzętu RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu nagłośnieniowego.
Seniorzy będą mogli skorzystać z:

 • sali wielofunkcyjnej ze sceną i zapleczem technicznym,
 • szatni,
 • pomieszczeń sanitarnych oraz wydzielonych wc dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zaplecza pomocniczego i gospodarczego.

Klub Senior+ zostanie otwarty w 2023 r. i będzie funkcjonował w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.

Bezpośrednimi adresatami zadania będzie grupa 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Zawonia.

Projekt realizowany jest z Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, Edycja 2022, Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+.

PDFGmina Zawonia - Senior + (138,12KB)
Gmina Zawonia - Klub Seniora


Gmina Zawonia uzyskała dofinansowanie na sprzęt komputerowy (laptopy) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zaakceptowano 118 wniosków. Kwota dofinansowania na zakup 1 szt. komputera wyniosła 2.500,00 zł.

Projekt miał za zadanie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę zdalną.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich okazała się nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło niekorzystanie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawiał sobie za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Całkowita wartość projektu wyniosła 300.617,00 zł.

Logo


Remont sali widowiskowej przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni

W ramach funduszu solidarnościowego Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska udzieliła Gminie Zawonia dotacji w wysokości 75 tysięcy złotych, na remont sali widowiskowej przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni. Dzięki wsparciu możliwa była realizacja zaplanowanych celów, w tym wykonanie m.in.:

 • przebudowy zaplecza sanitarnego przy sali,
 • remontu sali wielofunkcyjnej wraz z przebudową sceny i wyodrębnienie przestrzeni szatniowej,
 • przebudowy pomieszczeń gospodarczych od strony wschodniej sali,
 • zmiany lokalizacji wyjścia ewakuacyjnego od strojny wschodniej sali,
 • drzwi zewnętrznych, w ścianie wschodniej, od pomieszczenia technicznego,
 • remontu pokrycia dachowego wraz z wymianą izolacji termicznej nad częścią parterową,
 • wymiany instalacji elektrycznej, c.o., sanitarnej i wentylacji.

Całkowita wartość zadania wyniosła 989.214,80 zł.

Opublikował(a): Anita Adamczyk-Sowa Data publikacji: 09-10-2020 13:58 Modyfikował(a): Magdalena Przybylska Data modyfikacji: 25-03-2024 08:31
Urząd Gminy Zawonia
55-106 Zawonia
ul. Trzebnicka 11
tel.: +48713104350
fax: +48713129559
e-mail:

Pn - środa: 7:00 -15:00
Czwartek 7:00 -17:00
Piątek: 7:00 -13:00


Przewiń do góryPrzewiń do góry